top of page

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Allmän information

Denna personuppgiftspolicy (”Policy”) innehåller information om hur U-CON AB (”U-CON”, ”vi”, ”oss”) organisationsnummer 556886-4366, med registrerad adress Estunavägen 63 761 53 Norrtälje, som är personuppgiftsansvarig, behandlar personuppgifter om dig när du fyller i uppgifter på vår hemsida u-con.se i syfte att få kontakta oss om du eller ditt företag är i behov av högkvalitativa byggtjänster.

U-CON värnar om våra användares personliga integritet och vi är måna om att ge dig tydlig och korrekt information. Därför ber vi dig att läsa denna Policy noggrant.

 

Personuppgifter vi behandlar

U-CON behandlar följande personuppgifter om dig i samband med Tjänsten. Vi inhämtar uppgifterna från dig genom att du fyller i dem i vårt webbformulär på u-con.se.

  • Förnamn

  • Företag

  • Eventuell annan information du frivilligt fyller i fritextfältet ”Meddelande”

​​

Om du inte tillhandahåller U-CON din e-postadress och företagsnamn kommer U-CON inte att kunna kontakta dig eller leverera Tjänsten. Lämna inte några personuppgifter i fritextfältet som du inte vill att vi ska behandla.

 

Legal grund och ändamål med behandlingen

U-CON kommer att behandla dina personuppgifter med stöd av följande legala grunder:

  • Samtycke: När du kontaktar oss genom att lämna din information i vårt webbformulär ber vi dig att samtycka till behandling av dina personuppgifter i enlighet med denna Policy.

  • Berättigade intressen: Vår behandling grundar sig även på vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig i samband med Tjänsten.

 

Dina personuppgifter behandlas av U-CON för att uppnå följande ändamål:

  • Möjliggöra kommunikation mellan U-CON och dig för att leverera Tjänsten och marknadsföra U-CON och våra tjänster.

 

HUR U-CON delar DINA PERSONUPPGIFTER med andra

För att uppnå ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter kommer U-CON att behöva dela dina personuppgifter med andra. I de fall dina personuppgifter är föremål för överföring utanför EU/EAA garanterar U-CON att adekvata säkerhetsåtgärder är vidtagna för en sådan överföring. Exempel på adekvata säkerhetsåtgärder enligt gällande dataskyddslagstiftning är upprättande/ingående av personuppgiftsbiträdesavtal och certifieringar (exempelvis E.U.-US Privacy Shield vid överföringar till USA). Vänligen se listan nedan för närmare information:

 

Hur länge U-CON behandlar dina personuppgifter

U-CON kommer att lagra dina personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla ändamålen för vilka de samlades in. Vi raderar regelbundet personuppgifter när de inte längre anses nödvändiga för att uppfylla ändamålen.


 

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information från U-CON om de personuppgifter som Vi behandlar om dig, samt tillgång till dessa. Du har också rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om dessa är felaktiga samt rätt att begära radering av dina personuppgifter. Vidare har du rätt att begära att U-CON begränsar vår behandling av dina personuppgifter vilket innebär att U-CON på din förfrågan inskränker vår behandling under vissa förhållanden. Det finns också en rätt att invända mot att U-CON behandlar personuppgifter om dig baserat på ett berättigat intresse eller med direkt marknadsföring som syfte. Du har rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter från U-CON till en annan personuppgiftsansvarig) under förutsättning att U-CON behandling av dina personuppgifter är baserat på samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiserat.

 

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

U-CON är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagar och förordningar. Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på: Info@u-con.se eller U-CON AB, Estunavägen 63 761 53 Norrtälje.

 

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot gällande dataskyddslagar och förordningar kan du lämna in klagomål till behörig tillsynsmyndighet. I Sverige är den behöriga tillsynsmyndigheten Datainspektionen och deras webbplats är: www.datainspektionen.se

bottom of page