top of page
fa%2525E2%252595%2525A0%2525C3%2525AAlt_

ASBESTSANERING

Asbest finns i många äldre byggnader och byggherren har det yttersta ansvaret för att man vid planeringen av rivning eller renovering av en fastighet beaktar om det kan förekomma asbest. Vi kan hjälpa dig till en säker hantering av asbest, såväl när det gäller analys som asbestsanering!

 • Asbest användes i äldre fastigheter:
  Världens mest mångsidiga material ur en byggteknisk synvinkel innan man visste hur farligt det var, så användes det i en hel del fastigheter. Numera vet man att det är ett ämne som är farligt för människan, viktigt att man sanerar bort, och sedan 1982 totalförbjudet att använda för kommersiellt bruk.
   

 • Man hittar det ofta i mattlim, kakelfog, eternitplattor, golvmaterial och packningar. Asbest har, förutom i byggnader, även använts i t ex fartyg och ångpannor.
   

 • I vissa fall har den sprutats på stålkonstruktioner för att öka brandmotståndet.
   

 • Stränga regler för asbestsanering:
  Hur går det då till när vi utför en asbestsanering i Stockholm? Arbetsmiljöverket har stränga regler för hur processen ska gå till, och vi följer givetvis regelverket till punkt och pricka. En professionell asbestsanering inleds alltid med att området spärras av, eftersom asbestfibrer i luften är mycket hälsofarliga. Säkerhets- och luftslussar sätts därefter upp. I slussen skapas ett undertryck som är avsett för att hindra de små asbestfibrerna att ta sig in i andra angränsande och näraliggande lokaler
   

 • Det är inte alla gånger som man vet att det faktisk finns asbestfibrer i väggen som man river. Därför är det viktigt att man innan rivningen gör en analys på de material, som väggen består av för att säkerställa att det inte finns asbestfibrer i väggen.
   

 • Asbest består av små fibrer som vid borrning, sågning, rivning och liknande ingrepp rivs upp. De små fibrerna kommer ner i lungorna och fastnar, vilket kan ge allvarliga skador på längre sikt.
   

 • Noggrann rengöring:
  När rivningen är avslutad och vi lämnar saneringszonen för efterventilering så är alla ytor samt all utrustning både dammsugna och våttorkade. Vi våttorkar även våra dammsugare och byter självklart ut filtret. Avfall hanteras med försiktighet och enligt rutiner för att ingen asbest ska spridas. Avfallet transporteras sedan på ett säkert sätt till deponering.
   

 • Det ska i ett tidigt skede klarläggas om det finns asbesthaltigt material som kommer att rivas. Om man är osäker på vad materialet innehåller ska man låta analysera ett prov av materialet. För att inte få oväntade kostnader är det lämpligt om undersökningen görs innan man handlar upp rivningsentreprenör och har med uppgifterna om asbestförekomst i anbudsförfrågan.​

Ta bort Asbest Roofing

Asbest kan finnas i:

 • Plastmattor och golvplattor

 • Asbestcementskivor på fasader och balkonger, i väggar, soprum och bakom elskåp Rörisolering 

 • Asbestcementmaterial i tak även känt som eternitplattor.

 • Kakelfix och fog 

 • Murbruk och isoleringsmaterial

 • Värmepannor, kakelugnar, rökgångsanslutningar

 • Ventilationstrummor och ventilationsaggregat 

 • Fönsterkit

 • Fönsterbänkar och skivor under fönsterbänkar

 • Gasspisar: strålskydd på skåpsidor mot spisen

 • Äldre typer av golvbeläggningar

 • Mattlim även känt som svartlim. 

 • Värmeväxlare

 • Skydd mot brand och värmestrålning 

 • Skolsalar och korridorer; besprutade för att dämpa ljud och förbättra akustiken

 • Skydd mot brand och värmestrålning 

 • Asbestcementskivor i infackningsväggar. Byggnader för industri, Transport, Lagring

 • Brandskyddade detaljer.

 • Klimat- och ventilationsanläggningar 

 • Vanligt på 50-, 60- och 70-talet

 •  

Var hittar man då oftast asbest? Vanligast finns det hälsofarliga ämnet, som tidigare var mycket vanligt på grund av sin tålighet, eldsäkerhet och flexibilitet, i äldre hus som uppfördes eller renoverades innan olika typer av asbest förbjöds mellan 1976 och 1982.  Speciellt på 50-, 60 och 70-talen användes asbest väldigt ofta i byggbranschen. 
 

bottom of page