top of page
fa%2525E2%252595%2525A0%2525C3%2525AAlt_

ÖVERSVÄMNING &
LÄNSPUMPNING

Här kommer lite tips som kan vara bra att tänka på ifall oturen är framme och det blir en översvämning i källaren till följd av stormen.

De fyra vanligaste orsakerna till källaröversvämning:

 

  • Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem

I vissa fall kan vatten även under torrväder tränga in i en fastighets källare. Orsaken är då att det är stopp i avloppssystemet. Stoppet kan antingen vara på de privata ledningarna inne på fastigheten eller på kommunens ledningar ute i gatan.

 

Avloppsstopp kan orsakas av att:

ledningen är skadad, till exempel på grund av sättningar

något större föremål fastnat i ledningen

trädrötter har växt in genom rörskarvar

fett ansatts i ledningen (speciellt vanligt för restauranger)

 

  • Vatten strömmar ut från läckande vatteninstallationer

En översvämning kan orsakas av att vatten strömmar ut från en läckande vatteninstallation. Det kan till exempel vara en vattenledning eller en diskmaskin som går sönder.

  • Vatten tränger in genom källarfönster, garageport, spygatter, golvbrunnar eller andra yttre öppningar

Vatten som rinner av på markytan kan ibland tränga in i en källare genom bland annat källarfönster, garagenedfarter, källartrappor. För att undvika denna typ av översvämning bör man hindra vatten från omgivande markområden att rinna fram till huset. När dagvattensystemet inte kan leda bort allt vatten finns risk att vatten tränger upp genom spygatter eller golvbrunn.

 

  • Vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv

Att vatten tränger in genom källargolv och källarväggar kan ibland bero på att fastighetens dräneringssystem inte förmår att leda bort grund- och dräneringsvatten tillräckligt snabbt. Orsaken till detta kan antingen vara att tillströmningen av grundvatten från omgivande markområden är ovanligt stor eller att dräneringssystemet är bristfälligt.

 

Exempel på det senare är att dräneringsrören är:

skadade eller lutar åt fel håll

igensatta av trädrötter eller järnutfällningar

igensatta av sand

 

Eller att anslutningsbrunnen till dagvattensystemet helt eller delvis är fylld med slam. Alla dräneringssystem försämras med tiden. Det är inte onormalt att de måste förnyas efter 20–50 år. Dåligt fungerande stuprör och mark som lutar in mot huset är andra orsaker till fuktproblem i källare. Problem med stuprör uppkommer oftast när äldre stuprör av järn rostar sönder vid källarvägen.

 

 

Checklista vid källaröversvämning

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.

  • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.

  • Ring Ucon så hjälper vi till med länspumpning. Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.

  • Ring försäkringsbolaget.

  • Kontakt Ucon för stöttning gällande skadereglering, sanering och uttorkning.

zane-lee-1341619-unsplash.jpg
bottom of page